Hem / Kognitivterapi / Schematerapi / Missbruk / Privatperson / Företag / Om mig / Kontakt / In English


Företag

Varför?

Individer som oroas av kriser och förändringsprocesser drabbas lätt av utbrändhet och stress. Till slut kan den egna livssituationen i kombination med det som sker i verksamheten leda till sämre prestation och i vissa fall sjukfrånvaro. Onödiga misstag, minskad produktivitet, förseningar, minskad lönsamhet kan bli andra oönskade konsekvenser. Att som chef konfronteras med de konsekvenser som följer på en medarbetares personliga problem eller livskris, samtidigt som organisationen befinner sig i olika stadier av omställning kan vara mycket svårt att hantera. För företagets bästa, behöver chefer och HR- ansvariga i sådana situationer hjälp att främja medarbetarens hälsa och välmående.

Det lönar sig att ha medarbetare som mår väl:

  • Individen som ska vara med och driva förändring i det yttre kan också hantera osäkerheten i sitt inre.
  • Individen kan lättare samarbeta med omgivningen när känslolivet är mer nyanserat.
  • God självkänsla skapar tillit till andra människors förmåga eller omvänt, tilltro till den egna förmågan.
  • Individen bidrar positivt till nytänkande och kreativitet i organisationen när han/hon förstår och kan hantera sina egna inre kriser.
  • Individen kan lättare samarbeta med omgivningen när hon/han är i balans.
  • Sjukfrånvaron minskar och medarbetarenergin höjs när de egna problemen belyses och bearbetas.

För vem?

För den som lider av stress, sömnsvårigheter, utbrändhet och andra ångestrelaterade symtom eller missbruksproblematik.

Hur går behandlingarna till?

Vanligen träffas vi först för ett bedömningssamtal.

En av de viktigaste faktorerna för att terapi ska vara verksam är att relationen mellan klient och terapeut känns trygg och förtroendeingivande. Därför är det bra att träffas en till ett par gånger så att klienten får möjlighet att känna efter om det känns rätt.

Några söker hjälp för ett specifikt, tydligt definierat problem. Andra är intresserade av att fördjupa sig i hur aktuella problem har uppstått och hur de tillåts fortleva. Oavsett klientens situation är det långt ifrån alltid nödvändigt att gå in i en full psykoterapiprocess där vi söker efter svar i det förflutna. Ett fåtal samtal kan ibland vara tillräckligt för att komma på fötter.

Kognitiv Terapi

Vid terapins början gör vi tillsammans en probleminventering och formulerar sedan ett eller flera mål för behandlingen. Traditionell kognitiv terapi inriktar sig vanligen på att minska symtom och på att lära ut färdigheter för problemlösning i klientens liv. För att lyckas med detta ges hemuppgifter som klienten själv gör mellan samtalen.

Processens varaktighet kan variera, vanligtvis träffas vi vid 10 till 20 tillfällen.

Schematerapi

Liksom i kognitiv terapi kartlägger vi tillsammans vilka problem som föreligger. Även här arbetar vi med hemuppgifter som i samband med samtal hjälper oss att identifiera vilka ”scheman” (se huvudrubriken Schematerapi) klienten har utvecklat.  Klienten får en intellektuell förståelse för hur dessa scheman har uppstått, och vi arbetar sedan med att tillägna honom/henne en känslomässig förståelse genom att arbeta med olika experimentella tekniker såsom rollspel och visualisering. Vi arbetar även med att hitta nya förhållningssätt som hjälper klienten att uppnå mer tillfredsställande resultat än då han/hon följde sina invanda mönster.

Schematerapi kan även användas för att identifiera eller förtydliga ett problem och processens varaktighet kan varieras efter behov.

Missbruk

Inledningsvis kartläggs problemet. Hur ser det ut ? Vad vill klienten uppnå ? Vilken grad av motivation föreligger och hur stor är tilltron till den egna förmågan ?

Som i all kognitiv psykoterapi är konceptualiseringen eller den individuella kartläggningen av klienten vägledande för behandlingen. Man utforskar samband mellan utlösande situationer, tankar, känslor och handlingar, vilka konsekvenserna blir, och man prövar nya förhållningssätt. Tillsammans fattar vi sedan ett beslut om målsättning för behandlingen.

Pris/Överenskommelser

En terapisession är 50 minuter och vi träffas vanligen varje till varannan vecka.
Efter en till tre bedömningssamtal kommer vi överens om en fortsättning.

Pris per session är 700 kr exkl. moms.
Betalning sker kontant mot kvitto eller faktureras månadsvis enligt överenskommelse.
Avbokning av tid skall ske senast 24 timmar i förväg.

Kontakta mig gärna för ett personligt möte eller kostnadsfri rådgivning.

Alla samtal är strikt konfidentiella, jag har tystnadsplikt.