Hem / Kognitivterapi / Schematerapi / Missbruk / Privatperson / Företag / Om mig / Kontakt / In English


Missbruk/ Beroende / Medberoende

Så sent som på 1950-talet klassificerade Världshälsoorganisationen alkoholism som en sjukdom med ett förutsägbart förlopp. Sjukdomen kan beskrivas som bio/psyko/social;  det vill säga att flera faktorer  medverkar till att sjukdomen utvecklas, såväl biologiska/genetiska som sociala och psykologiska. Neurovetenskaplig forskning gällande beroende visar att så gott som alla missbruksdroger – t.ex. alkohol, droger och receptbelagda läkemedel påverkar ett särskilt bansystem i hjärnan, det så kallade belöningssystemet. Beroendeskapande droger lurar belöningssystemet och skapar en genväg till tillfredställelse. Detta förklarar varför individen trots vetskap om skadliga konsekvenser och trots en medveten vilja att sluta har så svårt att bli drogfri.

I det centrala nervsystemet finns endorfiner, d.v.s. kroppsegna morfinliknande substanser som stimulerar dopamin frisättningen i belöningscentrum. Denna frisättning kan stimuleras inte bara av olika kemiska substanser som alkohol och droger utan likaledes av t.ex. spänningen en spelmissbrukare upplever då han/hon spelar.

I många avseenden liknar även tankar, känslor och handlingar hos en individ med ett icke kemiskt beroende dem som uppvisas av någon som lider av ett kemiskt beroende.
Även för beroenden som spelmissbruk och matmissbruk finns modifierade kognitiva behandlingsmetoder.

Sist, men inte minst, bör påpekas att oavsett missbrukets art undgår ingen som lever med en missbrukare att påverkas av sjukdomen. Det kan vara som make eller maka, barn, förälder eller arbetskamrat. Ofta har den anhöriges försök att hjälpa och stödja ingen effekt, missbrukarens sjukdomsförlopp fortskrider om det inte behandlas professionellt.

Anhöriga upplever ofta hopplöshet och nedstämdhet, och utvecklar ibland egna sjukdomstillstånd som sömnproblem, värk, spänningar, magåkommor m.m. Fokus ligger ofta på missbrukaren, man glömmer sig själv. Den anhörige behöver också professionell hjälp och stöd för att lära sig mer adaptiva förhållningssätt och strategier och för att hantera de problem som uppstår.

Hur går behandlingen till?

Inledningsvis kartläggs problemet. Hur ser det ut? Vad vill klienten uppnå?  Vilken grad av motivation föreligger, och hur stor är tilltron till den egna förmågan?

Som vid all kognitiv psykoterapi är konceptualiseringen eller den inviduella kartläggningen av klienten vägledande för behandlingen. Man utforskar samband mellan utlösande situation, tankar, känslor och handlingar, vilka konsekvenserna blir, och man prövar nya förhållningssätt. Tillsammans fattar vi sedan ett beslut om målsättning för behandlingen.

Lästips

Bryta Vanor, Kognitiv och Beteendeinriktad  Behandling vid Missbruk och Beroende
Carl Gyllenhammar, Natur och Kultur, 2007

Jaget och Missbrukaren: hur en Missbrukarpersonlighet Uppstår
Craig Nakken, Hazelden Foundation, 1988

Flodhästen i Vardagsrummet, Barn av Livet
Tommy Hellsten, Cordia, 1998